Forum

Share:
ການແຈ້ງເຕືອນ
Clear all

[ໜຽວ] ວິທີການໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວ

   RSS

1
ຫົວຂໍ້ເລີ່ມຕົ້ນ

ວິທີການ DM ຜູ້ໃຊ້ໃນເວທີສົນທະນາ?

ໃຊ້ ໜ້າ ທີ່ຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວຂອງ Forum ແນວໃດ?

ເຈົ້າຂອງຂອງ Kalimera.com ແລະ KalimbaForum.com

ຄໍາຕອບ 1
2
ຫົວຂໍ້ເລີ່ມຕົ້ນ

ຂ້ອຍໄດ້ສ້າງວິດີໂອສັ້ນສອນເພື່ອສະແດງວິທີການໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວເຮັດວຽກ.

 

ເຈົ້າຂອງຂອງ Kalimera.com ແລະ KalimbaForum.com

Share: